W trakcie rozmów po angielsku mogą pojawić się wątpliwości czy dobrze zrozumiałeś swojego rozmówcę. Nie ma w tym nic złego. Nawet biegłym poliglotom zdarza się nie do końca rozumieć to, o czym mówi druga osoba. Wyjściem z takiej sytuacji jest wykorzystanie tzw. question tags. Te mini pytania pozwolą Ci uzyskać pewność, że dobrze rozumiesz drugą stronę.

Dla reakcji rozmówcy

Jeśli nie jesteś pewien czy rozumiesz coś właściwie, najprostszym krokiem jest dopytać rozmówcę czy poprawnie odczytałeś jego słowa. Tylko uzyskanie jego reakcji da Ci pewność, że dobrze główkujesz. W tym celu powinieneś skorzystać z question tags. Pytania rozłączne, którymi zakończysz swoją wypowiedź, pozwolą Ci potwierdzić (bądź zaprzeczyć) czy właściwie zrozumiałeś daną wypowiedź. W polskim tłumaczeniu question tags oznaczają nic innego jak „prawda?” czy „nieprawdaż?”. Sam przyznasz, że nie ma lepszego sposobu na upewnienie się niż zadanie tego rodzaju pytania.

Potwierdzenie przeczenia, zaprzeczenie potwierdzenia

Wbrew pozorom konstrukcja question tags nie jest skomplikowana. Kluczową zasadą jest to, że jeśli główne zdanie ma formę twierdzącą, to pytanie rozłączne będzie przeczeniem. Natomiast jeśli zdanie główne jest przeczeniem, to kończące je pytanie będzie twierdzeniem. Doskonale obrazują to poniższe przykłady:

You know English, don`t you?

You haven`t seen this, have you?

Poza tym musisz pamiętać, że pytanie rozłączne jest zawsze w tym samym czasie, co zdanie główne. Tworzysz je za pomocą operatora charakterystycznego dla danego czasu i podmiotu, który jest wyrażony odpowiednim zaimkiem.

You don`t love him, do you?

W powyższym przykładzie zdanie główne jest w czasie Present Simple (stąd operator do). Ze względu na fakt, że zdanie główne ma formę przeczącą (don`t), question tags jest w formie twierdzącej wraz z właściwym zaimkiem (do you).

Uwaga!

Jeśli w zdaniu głównym występuje przeczenie:

never

no

nobody

hardly

scarcely

little

to pytanie rozłączne nie może mieć formy przeczącej! W takich przypadkach question tags jest twierdzeniem.

Pytania bez operatora

Question tags mają nieco inną formę w przypadku pytań, w których w zdaniu głównym występuje czasownik posiłkowy, modalny lub nie posiłkowe be. Wówczas jest on powtórzony w pytaniu rozłącznym (oczywiście w odpowiedniej formie twierdzącej lub przeczącej):

You can read, can`t you?

She is Polish, isn`t she?

Gdy nie ma czasownika posiłkowego

Kiedy w zdaniu głównym występuje operator bądź czasownik posiłkowy/modalny, utworzenie pytania rozłącznego jest proste. Co jednak, jeśli w głównym zdaniu nie ma czasownika posiłkowego? W jaki sposób wówczas stworzyć question tag? W takich przypadkach w zdaniu rozłącznym musisz wykorzystać do w takim samym czasie, w jakim zostało zbudowane zdanie główne:

You killed her, don`t you?

Mini pytania w takiej samej formie

Chociaż generalna zasada tworzenia question tags mówi, że pytanie rozłączne musi być zaprzeczeniem w przypadku twierdzącego zdania głównego (i na odwrót), to w niektórych wyjątkach możliwe jest zastosowanie question tags w takiej samej formie, co zdanie główne (tj. twierdzenie + twierdzenie lub przeczenie + przeczenie).  Jeśli w zdaniu głównym powtarzasz to, co usłyszałeś, a następnie wyrażasz swoją reakcję, to zdanie główne i question tags będą w tej samej formie:

She quit her job, has she? That must be a relief!

Identyczna zasada obowiązuje w przypadkach, kiedy question tags wykorzystujesz do zadawania pytań. Wtedy zdanie główne zawiera przypuszczaną przez Ciebie informację, a pytanie rozłączne służy dopytaniu czy tak rzeczywiście jest:

She is your mother, is she?

Jak widać upewnienie się czy wszystko właściwie rozumiesz w angielskim nie jest wcale trudne. Zadanie mini pytania wystarczy, żeby wszystko było jasne. Jednak question tags można wykorzystywać też w innych celach, np. do wydawania poleceń, do zachęcenia kogoś do zrobienia czegoś czy do wyrażenia swojego zniecierpliwienia. Szerzej na ten temat przeczytasz w kolejnym artykule o question tags.

Katarzyna Jóźwik