14 KWIETNIA 2020 – Konkurs publiczny

POSTANOWIENIA OGÓLNE – ZASADY KONKURSU:

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Wiosenny konkurs językowy z Eduplanner”.

2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Konkurs rozpoczyna się 14 kwietnia 2020 r. w momencie publikacji postu konkursowego i kończy 19 kwietnia 2020 r. o godz. 23:59.

4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook.

5. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest:

Horizon New Media

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

ul. Słowackiego 19a

01-592 Warszawa

KONKURS – NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW:

1. Nagrody w Konkursie:

Miejsce 1 – Zestaw 4 wspaniałych książek do nauki języka angielskiego autorstwa Arleny Witt: Władaj i gadaj część 1 i 2, Grama to nie drama część 1 i 2;

Miejsce 2 – Książka naszej noblistki Olgi Tokarczuk – „Księgi Jakubowe”

Miejsce 3 – książka Radka Kotarskiego „Włam się do mózgu”

2. Nagroda nie podlega zamianie na inną niż przewidziana w Konkursie lub na ekwiwalent pieniężny.

UCZESTNICY KONKURSU:

1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, mogą być zarówno wszystkie osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w pozostałych państwach z zaznaczeniem, że przesyłka dokonana będzie jedynie na terytorium RP na podany przez zwycięzcę adres.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ich rodziny oraz osoby mogące mieć dostęp do informacji, mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na wygraną. W razie wygranej przez w/w Uczestników wybór ten jest automatycznie unieważniany.

WARUNKI KONKURSU ORAZ WYNIKI:

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zamieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym: Jaki jest najbardziej lubiany przez Ciebie cytat, napisany w języku obcym?

2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że jest autorem przesłanego zgłoszenia.

3. Zwycięzców wybierze dwuosobowa komisja wybrana przez organizatora.

4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 20.04.2020 r., najpóźniej do godziny 20:00.

5. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną powiadomieni o wygranej poprzez publikacje informacji na stronie Eduplanner na Facebooku.

6. Zwycięzców prosimy o przesłanie danych do wysyłki nagród w wiadomości prywatnej na Facebooku.

7. W przypadku wygrania nagrody przez osoby niepełnoletnie, konieczne jest przesłanie na adres siedziby lub adres mailowy Organizatora zezwolenia prawnych opiekunów na uczestnictwo w konkursie w ciągu 7 dni od wygranej.

8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych personalnych.

KONKURS A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Uczestnicy, poprzez fakt przystąpienia do Konkursu, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych na czas i dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926).

2. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych osobowych może spowodować wykluczenie z konkursu lub wstrzymanie wydania nagrody do czasu udzielenia danych osobowych i potwierdzają, że nie będą podnosili z tego tytułu żadnych roszczeń.

3.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników konkursu.

DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU:

Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu pod adresem: www.eduplanner.pl

REKLAMACJE:

1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu powinny być składane Organizatorowi na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora.

2.Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji.

3. Reklamacje należy kierować wyłącznie drogą pocztową na adres siedziby Organizatora.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.5. Roszczenia z tytułu konkursu przedawniają się z upływem 6miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych.

ZASTRZEŻENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych personalnych podanych przez Użytkownika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości rejestracji wyników wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu Uczestnika Konkursu.

3. Organizator nie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości zaistniałe w wyniku przesyłania nagród, na które nie ma i nie mógł mieć bezpośredniego wpływu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne nagród dostarczonych przez producentów. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji czy rękojmi należy kierować do producentów lub autoryzowanych dystrybutorów nagrody.

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu telefonicznego, działanie sieci internetowej oraz działanie osób trzecich.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia wyników uzyskanych przez Uczestników Konkursu, którzy przy rejestracji wyniku podali nieprawidłowe dane personalne.

7. Organizator zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników konkursu.

8. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną przez Organizatora uznane za niepożądane bądź szkodliwe Organizator może zawiadomić Uczestnika Konkursu o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Uczestnik Konkursu nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowanego będzie jak naruszenie regulaminu skutkujące nieuwzględnieniem wyniku uzyskanego przez tego Uczestnika.

9. Uczestnik przystępujący do Konkursu przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść niniejszych zasad..

10. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych(Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).

11. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

12. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

POWODZENIA!!