Przyimki z Celownikiem w Języku Niemieckim: Wszechstronny Przewodnik

0
260
4/5 - (1 vote)

Znaczenie Przyimków z Celownikiem w Języku Niemieckim

Przyimki z celownikiem w języku niemieckim stanowią kluczowy element gramatyczny, który pozwala na precyzyjne określenie relacji przestrzennych, czasowych, i logicznych między różnymi elementami zdania. Ich właściwe użycie jest niezbędne do płynnego i poprawnego komunikowania się w niemieckim.

Podstawowe Informacje

Definicja Przyimków z Celownikiem

Przyimki z celownikiem to słowa, które wymagają użycia rzeczownika w celowniku. Stanowią one związek z rzeczownikiem lub zaimekiem, określając jego relację z innymi częściami zdania.

Lista Przyimków z Celownikiem

Oto niektóre z najczęściej używanych przyimków z celownikiem w języku niemieckim:

 • aus (z, ze środka)
 • außer (oprócz, z wyjątkiem)
 • bei (przy, u)
 • mit (z, razem z)
 • nach (po, do)
 • seit (od, od czasu)
 • von (od, z)
 • zu (do)

Zasady Użycia

Przyimki z celownikiem są stosowane w różnych kontekstach, na przykład:

 • Określenie położenia: „Ich bin bei meinem Freund” (Jestem u mojego przyjaciela).
 • Wskazanie kierunku: „Ich gehe zum Markt” (Idę na targ).
 • Wyrażanie czasu: „Seit Januar” (Od stycznia).

Szczegółowe Omówienie Przyimków

Aus

Zastosowanie

 • Wyrażanie pochodzenia: „Ich komme aus Polen” (Pochodzę z Polski).
 • Opisywanie materiału: „Das ist aus Holz” (To jest z drewna).

Außer

Zastosowanie

 • Wskazanie wyjątku: „Alle außer Peter” (Wszyscy oprócz Petera).

Bei

Zastosowanie

 • Określenie lokalizacji: „Bei der Kirche” (Przy kościele).
 • Wskazanie stanu: „Bei guter Gesundheit” (Przy dobrym zdrowiu).

Mit

Zastosowanie

 • Opis towarzyszenia: „Mit meinem Bruder” (Z moim bratem).
 • Wskazanie narzędzia: „Mit dem Zug” (Pociągiem).

Nach

Zastosowanie

 • Określenie kierunku: „Nach Berlin” (Do Berlina).
 • Wskazanie kolejności: „Nach dir” (Po tobie).

Seit

Zastosowanie

 • Wyrażanie czasu trwania: „Seit 2005” (Od 2005 roku).

Von

Zastosowanie

 • Wskazanie pochodzenia: „Ein Geschenk von meiner Mutter” (Prezent od mojej matki).
 • Opis źródła: „Das Buch von Goethe” (Książka Goethego).

Zu

Zastosowanie

 • Określenie celu: „Zum Arzt gehen” (Iść do lekarza).
 • Wyrażanie stosunku: „Zu klein” (Za mały).

Ćwiczenia Praktyczne

Ćwiczenie 1: Uzupełnianie Zdań

Uzupełnij poniższe zdania odpowiednimi przyimkami z celownikiem:

 1. Ich gehe _____ (do) Supermarkt.
 2. Das Geschenk ist _____ (od) meinem Bruder.
 3. Wir sind _____ (przy) unseren Großeltern.

Ćwiczenie 2: Tworzenie Zdań

Stwórz zdania używając podanych przyimków z celownikiem:

 1. mit
 2. seit
 3. zu

Wnioski

Zrozumienie i właściwe używanie przyimków z celownikiem jest kluczowym aspektem nauki języka niemieckiego. Pozwala to na płynne i precyzyjne formułowanie wypowiedzi, co jest niezbędne w codziennej komunikacji.

Dalsze Kierunki Nauki

Dla pogłębienia wiedzy na temat przyimków z celownikiem warto poświęcić czas na dodatkowe ćwiczenia, a także praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w mówieniu i pisaniu.

Rozszerzone Zastosowania Przyimków z Celownikiem

Kombinacje Przyimków z Celownikiem i Rzeczowników

Kombinowanie przyimków z celownikiem z różnymi rzeczownikami może prowadzić do zmiany znaczenia wypowiedzi. Na przykład:

 • „bei dem Arzt” (u lekarza) sugeruje wizytę, natomiast „mit dem Arzt” (z lekarzem) może oznaczać współpracę.

Użycie w Idiomach

Wiele niemieckich idiomów zawiera przyimki z celownikiem, co nadaje im unikalne znaczenie, na przykład:

 • „bei Licht besehen” (dosłownie: patrząc przy świetle) oznacza dokładne rozważenie czegoś.

Wpływ Przyimków na Odmianę Rzeczowników

Odmiana Rzeczowników po Przyimkach z Celownikiem

Kiedy używamy przyimka z celownikiem, rzeczownik po nim również musi być w formie celownika. Na przykład:

 • „mit dem Hund” (z psem) – rzeczownik „Hund” odmienia się do formy celownika.

Rodzajniki i Zaimki w Celowniku

Różne rodzajniki i zaimki odmieniają się w celowniku na różne sposoby. Na przykład:

 • Męski: der Hund → dem Hund
 • Żeński: die Katze → der Katze
 • Nijaki: das Buch → dem Buch
 • Mnożna: die Bücher → den Büchern

Ćwiczenia zaawansowane

Tłumaczenie zdań

Spróbuj przetłumaczyć następujące zdania z polskiego na niemiecki, używając właściwych przyimków z celownikiem:

 1. Jestem w szkole.
 2. Idziemy do kina.
 3. Od pięciu lat mieszkam w Berlinie.

Tworzenie własnych zdań

Stwórz zdania w języku niemieckim z użyciem przyimków z celownikiem, które opisują twoje codzienne aktywności. Na przykład:

 • „Ich gehe mit meinem Hund im Park spazieren” (Idę na spacer z moim psem w parku).

Znaczenie Kulturowe i Językowe

Język Niemiecki w Kontekście Kulturowym

Zrozumienie przyimków z celownikiem otwiera drzwi do głębszego zrozumienia kultury niemieckiej, ponieważ wiele tradycyjnych wypowiedzi i idiomów opiera się na tych strukturach gramatycznych.

Przyimki w Języku Potocznym i Literackim

W języku potocznym przyimki z celownikiem mogą być używane nieco inaczej niż w języku literackim. Warto zwrócić uwagę na te różnice podczas nauki.


Ten artykuł jest częścią szerszej serii edukacyjnej, mającej na celu pogłębienie wiedzy o języku niemieckim i jego zastosowaniach w różnych kontekstach. Zapraszamy do dalszego odkrywania tajników tego języka, co z pewnością wzbogaci Twoją zdolność komunikacji i zrozumienia kultury niemieckojęzycznej.

Strategie Nauki Przyimków z Celownikiem

Wizualizacja i Mapy Myśli

Wizualizacja jest potężnym narzędziem do nauki przyimków. Możesz tworzyć mapy myśli lub diagramy, które łączą przyimki z celownikiem z różnymi kontekstami ich użycia.

Użycie Aplikacji Językowych

Aplikacje do nauki języków mogą oferować interaktywne ćwiczenia skupiające się na przyimkach. Wykorzystanie takich narzędzi może znacznie ułatwić przyswajanie i praktykowanie tego aspektu gramatyki.

Grupy Dyskusyjne i Tandemy Językowe

Dołączanie do grup dyskusyjnych lub uczestnictwo w tandemach językowych może być świetnym sposobem na praktykowanie użycia przyimków z celownikiem w naturalnych, codziennych rozmowach.

Zastosowania Profesjonalne i Edukacyjne

Język Niemiecki w Świecie Biznesu

Znajomość przyimków z celownikiem jest niezwykle ważna w komunikacji biznesowej, gdzie precyzja i poprawność językowa odgrywają kluczową rolę.

Język Niemiecki w Edukacji

W kontekście akademickim, zrozumienie i stosowanie przyimków z celownikiem jest niezbędne dla studentów germanistyki oraz dla tych, którzy uczą się niemieckiego jako języka obcego.

Dodatkowe Materiały i Zasoby

Książki i Podręczniki

Istnieje wiele książek i podręczników, które oferują szczegółowe wyjaśnienia i ćwiczenia na temat przyimków z celownikiem. Wybór odpowiedniej literatury może znacznie ułatwić naukę.

Zasoby Online

Internet jest pełen zasobów edukacyjnych, w tym stron internetowych, filmów instruktażowych i kursów online, które mogą pomóc w nauce przyimków z celownikiem.

Wartość Znajomości Przyimków z Celownikiem

Znajomość przyimków z celownikiem otwiera nowe możliwości komunikacyjne i pomaga w pełniejszym zrozumieniu niuansów języka niemieckiego.

Motywacja do Dalszej Nauki

Nauka języka to proces ciągły. Opanowanie przyimków z celownikiem jest tylko jednym z etapów na tej fascynującej ścieżce edukacyjnej.


Zachęcamy do dalszej nauki i eksploracji języka niemieckiego. Każdy krok, nawet mały, w kierunku opanowania nowego aspektu języka, jest krokiem w stronę płynności językowej i głębszego zrozumienia kultury. Kontynuuj swoją edukacyjną podróż z pasją i ciekawością.

 1. Więcej informacji na stronie: https://barguliwer.pl