Niemieckie czasy gramatyczne: przewodnik dla początkujących

0
490
5/5 - (1 vote)

Język niemiecki, podobnie jak inne języki, używa różnych czasów gramatycznych do wyrażenia różnych znaczeń związanych z czasem. W odróżnieniu od języka polskiego, niemiecki ma pewne swoje specyficzne reguły i formy, które są niezbędne do zrozumienia, aby efektywnie komunikować się w tym języku. W tym artykule omówimy podstawowe czasy gramatyczne w języku niemieckim, w tym czas teraźniejszy (Präsens), przeszły (Präteritum, Perfekt), oraz przyszły (Futur I i Futur II).

Czas teraźniejszy (Präsens)

Czas teraźniejszy w języku niemieckim jest podobny do angielskiego czasu teraźniejszego i jest stosunkowo łatwy do opanowania. Używa się go przede wszystkim do wyrażania sytuacji, które są bieżące, rutynowe lub ogólnie prawdziwe.

Przykłady:

 • Ich gehe ins Kino. (Idę do kina.)
 • Du isst jeden Tag Obst. (Jesz owoce każdego dnia.)
 • Die Sonne scheint. (Słońce świeci.)

Czas przeszły (Präteritum)

Czas Präteritum jest używany głównie w języku literackim i formalnym. Jest to odpowiednik polskiego czasu przeszłego. Odpowiada on angielskiemu Simple Past.

Przykłady:

 • Ich ging ins Kino. (Poszedłem do kina.)
 • Er las das Buch. (On przeczytał książkę.)

Czas przeszły (Perfekt)

Jest to czas przeszły, który jest najczęściej używany w mowie potocznej w Niemczech. Składa się z czasownika posiłkowego „haben” lub „sein” i imiesłowu czasownika głównego.

Przykłady:

 • Ich habe das Buch gelesen. (Przeczytałem książkę.)
 • Sie ist nach Hause gegangen. (Ona poszła do domu.)

Czas przyszły (Futur I)

Czas Futur I w języku niemieckim służy do wyrażania zdarzeń, które mają nastąpić w przyszłości. Tworzy się go za pomocą czasownika posiłkowego „werden” oraz bezokolicznika czasownika głównego.

Przykłady:

 • Ich werde ins Kino gehen. (Pójdę do kina.)
 • Du wirst das Buch lesen. (Przeczytasz książkę.)

Czas przyszły (Futur II)

Futur II używany jest rzadziej i służy do wyrażania przyszłych zdarzeń, które będą miały miejsce przed innymi zdarzeniami w przyszłości. Składa się z czasownika „werden”, imiesłowu przeszłego i czasownika posiłkowego „haben” lub „sein” w bezokoliczniku.

Przykłady:

 • Ich werde das Buch gelesen haben. (Przeczytam książkę [do pewnego momentu w przyszłości].)
 • Du wirst gegangen sein. (Będziesz już odszedł.)

Końcówki i nieregularności

Końcówki czasowników w języku niemieckim zmieniają się w zależności od osoby i liczby, a czasem również w zależności od czasu gramatycznego. Ponadto, w języku niemieckim istnieje sporo czasowników nieregularnych, które mają swoje unikatowe formy w różnych czasach gramatycznych. Dlatego ważne jest, aby nauczyć się ich od początku.

Opanowanie czasów gramatycznych w języku niemieckim może być wyzwaniem, ale jest kluczowe dla efektywnej komunikacji. Praktyka i regularne ćwiczenia są niezbędne, aby stać się biegłym w tym aspekcie gramatyki niemieckiej.

Tryby Warunkowe (Konjunktiv)

Oprócz podstawowych czasów gramatycznych, język niemiecki wykorzystuje również tryby warunkowe, znane jako Konjunktiv I i Konjunktiv II, do wyrażania możliwości, życzeń lub niepewności.

Konjunktiv I

Konjunktiv I jest głównie używany w formalnej mowie i piśmie, często w wiadomościach czy artykułach naukowych, do przedstawiania niepewnych lub niepotwierdzonych informacji.

Przykłady:

 • Es sei gesagt, dass… (Niech będzie powiedziane, że…)
 • Man nehme ein Glas Wasser. (Niech ktoś weźmie szklankę wody.)

Konjunktiv II

Konjunktiv II jest używany do wyrażania niepewnych zdarzeń, życzeń, rad czy teoretycznych sytuacji.

Przykłady:

 • Wenn ich Zeit hätte, würde ich ein Buch lesen. (Gdybym miał czas, przeczytałbym książkę.)
 • Er wäre gerne Arzt geworden. (Chciałby zostać lekarzem.)

Strona Bierna (Passiv)

Warto również wspomnieć o strony biernej w kontekście czasów gramatycznych w języku niemieckim. Strona bierna jest używana, gdy podmiot wykonujący akcję jest nieznany lub nieistotny.

Przykłady w czasie Präsens:

 • Das Buch wird gelesen. (Książka jest czytana.)

Przykłady w czasie Perfekt:

 • Das Buch ist gelesen worden. (Książka została przeczytana.)

Przykłady w czasie Futur I:

 • Das Buch wird gelesen werden. (Książka będzie czytana.)

Czasy Złożone

Język niemiecki oferuje również czasy złożone takie jak Plusquamperfekt, używane do opisania zdarzeń, które miały miejsce przed innymi zdarzeniami w przeszłości.

Przykłady:

 • Ich hatte das Buch gelesen, bevor ich ins Kino ging. (Przeczytałem książkę, zanim poszedłem do kina.)

Często popełniane błędy i pułapki

Ucząc się czasów gramatycznych w języku niemieckim, łatwo jest popełnić błędy, takie jak niewłaściwe użycie czasu czy błędne końcówki czasowników. Częstą pułapką jest również mieszanie czasowników posiłkowych „haben” i „sein” w czasach złożonych. Kluczem jest tutaj praktyka i zapamiętanie form nieregularnych oraz zasad dla czasowników regularnych.

Czasami, nauka poprzez praktykę i interakcje z rodzimymi użytkownikami języka jest najbardziej efektywną metodą. Obejmuje to nie tylko rozmowy, ale także słuchanie i czytanie w języku niemieckim, co pomaga zrozumieć, w jaki sposób różne czasy gramatyczne są używane w kontekście.

Konstrukcje Modalne i Czasowniki Modalne

Jednym z bardziej skomplikowanych elementów gramatyki niemieckiej jest użycie czasowników modalnych w różnych czasach gramatycznych. Czasowniki modalne takie jak „können” (móc), „müssen” (musieć), „dürfen” (mieć pozwolenie), „wollen” (chcieć), „sollen” (powinien) i „mögen” (lubić) mają własne unikalne formy i są używane w połączeniu z bezokolicznikami innych czasowników.

W Präsens (czasie teraźniejszym):

Przykłady:

 • Ich kann schwimmen. (Umiem pływać.)
 • Du musst essen. (Musisz jeść.)

W Perfekt (czasie przeszłym):

Przykłady:

 • Ich habe schwimmen können. (Umiem/mogłem pływać.)
 • Du hast essen müssen. (Musiałeś jeść.)

W Futur I (czasie przyszłym):

Przykłady:

 • Ich werde schwimmen können. (Będę umiał pływać.)
 • Du wirst essen müssen. (Będziesz musiał jeść.)

Odmienniki nieregularne

Dla tych, którzy uczą się niemieckiej gramatyki, czasowniki nieregularne stanowią osobne wyzwanie. Te czasowniki nie podążają za standardowymi regułami koniugacji i często mają nieregularne formy w różnych czasach.

Przykłady:

 • sehen (widzieć): ich sehe, ich sah, ich habe gesehen
 • fahren (jechać): ich fahre, ich fuhr, ich bin gefahren

Opanowanie nieregularnych form czasownikowych jest kluczowe dla zrozumienia i użycia niemieckich czasów gramatycznych. Jest to proces, który wymaga czasu i praktyki, ale który jest niezbędny dla pełnego zrozumienia języka.

Zastosowania praktyczne i kontekst

Ostateczny cel nauki czasów gramatycznych i innych aspektów gramatyki niemieckiej to efektywna komunikacja. Czasy gramatyczne są narzędziami, które pozwalają precyzyjnie wyrazić myśli, uczucia i informacje w różnych sytuacjach.

Nauka czasów gramatycznych w języku niemieckim jest szczególnie przydatna w różnych kontekstach, takich jak praca, podróże, nauka i codzienne życie. Dzięki zrozumieniu, kiedy i jak używać różnych czasów, można znacznie zwiększyć swoją zdolność do skutecznego porozumiewania się w języku niemieckim.

Praktyczne Wskazówki do Nauki Czasów Gramatycznych

Ponieważ język niemiecki ma swoje specyficzne reguły i niuanse, poniżej kilka praktycznych wskazówek, które mogą pomóc w nauce niemieckich czasów gramatycznych:

Tablice Koniugacyjne

Jednym z najskuteczniejszych narzędzi do nauki koniugacji czasowników są tablice koniugacyjne. Można je znaleźć w podręcznikach czy na stronach internetowych poświęconych nauce języka niemieckiego.

Flashcards

Karty do nauki (flashcards) z czasownikami i ich formami mogą być bardzo pomocne w zapamiętywaniu nieregularnych i regularnych form czasowników.

Ćwiczenia Interaktywne

Różne aplikacje i strony internetowe oferują interaktywne ćwiczenia gramatyczne, które mogą pomóc w praktyce i utrwaleniu wiedzy na temat czasów gramatycznych.

Praktyka w Kontekście

Ostatecznie, najważniejsza jest praktyka w kontekście – próba używania czasów gramatycznych w rozmowach, pisaniu i innych formach komunikacji. Im więcej praktykujesz, tym łatwiej będzie Ci swobodnie korzystać z różnych form czasowych w języku niemieckim.

Składniowe Zależności

Warto również pamiętać, że w języku niemieckim kolejność słów w zdaniu może być związana z używanym czasem gramatycznym, szczególnie w zdaniach złożonych. Na przykład, w zdaniach z „weil” (ponieważ) lub „wenn” (jeśli, kiedy), czasownik często przesuwa się na koniec zdania.

Przykłady:

 • Ich lese das Buch, weil ich lernen will. (Czytam książkę, ponieważ chcę się uczyć.)
 • Wenn ich Zeit habe, werde ich reisen. (Jeśli będę miał czas, będę podróżować.)

Rozwinięte Użycie Czasów w Literaturze i Mediach

Różne czasy gramatyczne są także różnie używane w literaturze i mediach. W literaturze klasycznej, Präteritum jest często używany do opisania akcji, podczas gdy w mediach i konwersacjach potocznych dominuje czas Perfekt. To pokazuje, jak różnorodne i złożone mogą być zastosowania czasów gramatycznych w języku niemieckim.